MALİYE BAKANLIĞI MEMUR ALACAK

MALİYE BAKANLIĞI MEMUR ALACAK

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 25 adet Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü kadrosuna atama yapılmak üzere 12-13 Şubat 2011 tarihlerinde Ankara’da Giriş Sınavı yapılacaktır

STAJYER MİLLİ EMLAK KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN DUYURU


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 25 adet Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü kadrosuna atama yapılmak üzere 12-13 Şubat 2
11 tarihlerinde Ankara’da Giriş Sınavı yapılacaktır.


I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:


- Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı.


- Görev Yeri: Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu.


- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Stajyer Milli Emlak Kontrolörü, 25 kişi.


- KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP1
7 puan türünden 85 ve daha üzeri puan alanlar.


- KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 27-28 Haziran 2

9 ve 1
-11 Temmuz 2
1
tarihli Kamu Personel Seçme Sınavları.


- Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş sınavı önce yazılı, sonra da sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava giremezler.


II- SINAV TARİHİ VE YERİ:


- Giriş sınavının yazılı bölümü 12-13 Şubat 2
11 (Cumartesi ve Pazar Günleri) Ankara’da yapılacaktır.


- Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr), Milli Emlak Genel Müdürlüğü (www.milliemlak.gov.tr) ve Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı (www.mek.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 1
gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.


- Yazılı sınavı kazananlar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati www.maliye.gov.tr ve www.mek.gov.tr internet sayfalarında ayrıca ilan edilecektir.


III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:


a- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,


b- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran 2

9 ve 1
-11 Temmuz 2
1
tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (2

9 KPSS ve 2
1
KPSS) KPSSP-1
7 puan türünden 85 (seksenbeş) ve daha üstü puanın üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 3

kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 3

’üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),


c- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans öğrenimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,


d- Kontrolörlüğün gerektirdiği karakter ve niteliklere sahip olmak (Bu husus Başkanlıkça Kontrolörlere yaptırılacak araştırma ve soruşturma ile saptanır.),


e- Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında (
1.
1.2
11 tarihi itibarıyla) otuz (3
) yaşını doldurmamış bulunmak,


f- Daha önce Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,


g- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,


h- Sağlık durumu açısından Türkiye’nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,


ı- Süresi içinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmak.


IV- SINAV BAŞVURUSU:


- Başvurular,
3/
1/2
11 tarihinde başlayıp, 21/
1/2
11 tarihinde sona erecektir.


- Başvurular, ̶
;Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü Giriş Sınavı Başvuru Formu” (bundan sonra ̶
;Başvuru Formu” olarak anılacaktır) ile yapılacaktır.


- Başvuru Formu, elektronik ortamda ya da şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa iletilebilir.


- Elektronik ortamda başvuru:


- Adaylar, Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı internet sayfasındaki (www.mek.gov.tr) Başvuru Formunu doldurup elektronik ortamda gönderebilirler. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır.


- Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, Başvuru Formunun imzalı bir örneğini, en geç yazılı sınav saatinden önce Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına veya sınav yetkilisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.


- Şahsen veya posta yoluyla başvuru:


- Başvuru Formu, (www.mek.gov.tr) adresinden indirilmek suretiyle veya Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı ile İstanbul ve İzmir Grup Başkanlıklarından temin edilebilir. (Kurul Başkanlığı ve Grup Başkanlıkları adresleri ̶
;Diğer Hususlar” kısmında belirtilmiştir.)


- Başvuru Formu usulünce doldurulduktan sonra ̶
;Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:181/A Kat: 5 Kavaklıdere/ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla süresi içerisinde teslim edilecektir.


- Elektronik ortamda veya postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 21/
1/2
11 Cuma günü mesai saati (Saat:17.3
) sonuna kadar Başkanlığa ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.


V- SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:


Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıda belirtilen konu gruplarından yapılır.


a) MALİYE


1- Genel Maliye Teorisi,


2- Maliye Politikası,


3- Vergi Hukuku,


4- Bütçe,


5- Kamu Maliyesi.


b) İKTİSAT


1- Genel İktisat Teorisi,


2- Para, Banka, Kredi ve Konjonktür,


3- Milli Gelir, İstihdam, Dış Ticaret,


4- Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller.


c) HUKUK


1- Anayasa Hukuku,


2- Medeni Hukuk ( Aile Hukuku hariç),


3- Borçlar Hukuku,


4- İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı),


5- Ceza Hukuku (Genel Esaslar),


6- Ticaret Hukuku (Genel Esaslar, Kıymetli Evrak ve Şirketler Hukuku).


d) MUHASEBE


1- Genel Muhasebe


e) FİNANS MATEMATİĞİ


1- Ticari Matematik


2- Mali Matematik


VI- DEĞERLENDİRME:


Giriş Sınavında tam not, yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 1

’dür. Yazılı sınavda başarılı olmak için sınav gruplarının her birinden alınan notların 5
’den, not ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir.


Yazılı sınav sonuçları tutanağa bağlanır ve sınavı kazananlar, adreslerine yapılacak tebligatla sözlü sınava çağrılırlar.


Sözlü sınavı başarmış olmak için bu sınavda alınan notun 65’ten aşağı olmaması gerekir.


Meslek Giriş Sınavı notu, yazılı sınav notları ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi sonucu bulunur.


Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir ve başarı sırasına göre liste halinde uygun yerlere asılır. Ayrıca, sınavı kazananlara yazılı olarak bildirilir.


Sınavı kazananların sayısı, alınmak istenenden fazla olursa ortalama notu yüksek olanlar derece sırasıyla seçilir ve diğerleri için sınav sonucu, kazanılmış hak teşkil etmez.


Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.


VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:


- Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların listesi Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı (www.mek.gov.tr) internet sayfalarında ilan edilecektir.


- Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına yapılır.


VIII- DİĞER HUSUSLAR:


- Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaktır.


- Sözlü sınav öncesi adaylardan, sınavı düzenleyen birimce bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile gerekmesi halinde denklik belgesi istenir.


- Adaylar, sınav notlarını www.mek.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.


- Sınavla ilgili konularda Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanlığının
312 419 17 8
– 417
8 28 no’lu telefonlarından bilgi temin edebilir.


- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.


- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.


ADRES BİLGİLERİ:


KURUL BAŞKANLIĞI:


Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı


Atatürk Bulvarı No: 181/A Kat: 5


Kavaklıdere / ANKARA


İSTANBUL GRUP BAŞKANLIĞI:


Yalı Köşkü Caddesi 19 Mayıs İşhanı


Sirkeci/İSTANBUL


İZMİR GRUP BAŞKANLIĞI:


Cumhuriyet Bulvarı No:7 Kat:5


Konak/İZMİR


İlan olunur.


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.