Ba Bs Formları İle Ceza Uygulaması

Ba Bs Formları İle Ceza Uygulaması

        Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir tutarı aşan mal ve hizmet alışlarını ( Ba  ),“Mal ve Hizmet alımlarına İlişkin Bildirim Formunu”,  mal ve hizmet satışlarını (Bs) “ Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formunu  aylık dönemler halinde vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.

        Mükellefler, kişi veya kurumlardan kdv  hariç 5.000 TL üzerindeki mal ve/veya hizmet alış ve satışlarını gösteren Ba ve Bs formlarını aylık dönemler halinde düzenleyerek, takip eden ayın  son günü akşamına kadar bildirmekle yükümlüdürler.

         Ba –Bs formlarında, belgelerin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere 2015 yılında 1.300.-TL özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Söz konusu cezanın uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilerek, tek özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

        Bildirimlerin düzeltilmesinde ceza uygulaması; bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde ceza uygulanmamaktadır. Süresinden sonra yapılacak düzeltme işlemlerinde ise düzeltilen her bir form ( her aya ait ba- bs formu bir form sayılarak) için ayrı uygulanmak üzere VUK mükerrer 355’inci maddesine göre işlem yapılmaktadır (Sürenin bitiminden itibaren ilk 10 gün için cezasız, takip eden 15 gün için 1/5 oranında, daha sonra verilmesi halinde ise özel usulsüzlük cezası 1300 TL olarak uygulanmaktadır.).

        Uygulama bu şekilde olmakla beraber yasayı incelediğimizde V.U.K nun mükerrer 355 maddesinde “Bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);  birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.300Türk Lirası, (İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 660 Türk Lirası, (Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 330 Türk Lirası, (Özel usulsüzlük cezası kesileceği hükmü yer almaktadır.

        Takip eden fıkrada”bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır. (Ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmaz.

Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. ( Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 770.000 TL'yi (2011: 800.000 TL - 2012: 880.000 TL - 2013: 940.000 TL - 2014: 970.000 TL - 2015: 1.060.000 TL) geçemez.

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün (4) içinde verilmesi halinde 1/10 (5) oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün (4) içinde verilmesi halinde ise 1/5 (6) oranında uygulanır.

() Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 (6) oranında uygulanır.

) Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez” denilmektedir.  

      Maddenin 3. fıkrasından işlemi yerine getirmeyenlere ceza kesileceği anlaşılmaktadır. Maddenin 4. fıkrasında işlemin yerine getirilmesi için verilen sürede yerine getirilmezse cezanın 2 kat olarak kesileceği açıklaması bulunmaktadır. Çoğunlukla cezaya konu işlemlerde , görevi yerine getirmeme değil, eksik veya hatalı yerine getirme söz konusu. Geç gelen faturadan dolayı oluşan eksik işlemin düzeltilmesi veya bildirim hazırlanırken yapılan işlem hatasının V.U.K.nun 122 maddesine göre  düzeltme işlemi yapılmaktadır. Vatandaş, idare istemeden kendisi hatasını görerek düzeltme işlemi yaptığında; buna  V.U.K.nun 355 göre ceza kesilmesi  durumunda  V.U.K.nun 122 maddesinin bir hükmü kalmamaktadır. 4721 sayılı medeni kanunun 1. maddesinde yer alan;  kanun, sözüyle ve özüyle yani lafsızla ve ruhuyla değindiği bütün konularda uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. Hakim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır hükmü karşısında kanunun bir biri ile çelişen 3. ve 4 fıkra hükümleri, kafa karıştırmaktadır.. Burada faturanın zamanında işlenmemesinden kaynaklanan hadise için 1. derecede usulsüzlüğün 6. fıkrası 2. derecede usulsüzlüğün 8. Fıkrası babında ceza düşünülebilir.  Kademeli olarak sonradan getirilen 10 günlük 15 günlük sürelerde yapılacak düzeltme ile ilgili  6. Fıkra hükmü de maddenin mana bütünlüğü ile uyuşmamıştır. Zira maddenin başlangıcında bildirimin yapılmaması hükmü vazedilirken, sonraki fıkrada hatalı bildirimin düzeltilmesi işlemine ceza gelmektedir.

  İlk bölümde idari düzenlemede açıklanan konuların yerine getirilmemesi halinde ceza kesileceği,  bunu takip eden fıkrada ise Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır denilerek bir önceki fıkrada işlemi yapmayana ceza kesildiği sonucu ortaya çıkmaktadır.  Uygulanan cezalı işlemlerde ise İşlem önce  süresinde bildirilmekte,  bildirimde hata olduğu sonradan fark edilince  yada işlenmemiş bir faturanın geç intikal etmesi halinde düzeltme beyanı ile yenisi verilerek hatalı bildirim düzeltilmektedir. İşte VUK. nun 122 maddesine göre verilen bildirime rağmen ceza kesmek için kademeli süre getirilmektedir.  V.U.K.nun vergi hatalarının düzeltilmesi ile ilgili bu temel hükmü burada işlevini yitirmektedir.  Cezalandırmak için getirilen kanun hükmü yapılan işlemle örtüşmemektedir. Ben yaptım oldu diyerek mükellefe ceza kesilmektedir. V.U.K.nun 355 maddesi fıkraları arsındaki bu çelişki giderilmesi için madde hükmünün sadeleştirilmesi gerekmektedir. Aksi halde bu maddeye istinaden kesilecek cezalar için çok fazla dava açılacaktır.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.