Aksaray Ticaret Ve Sanayi Odası Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi

Aksaray Ticaret Ve Sanayi Odası Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi

Aksaray Ticaret Ve Sanayi Odası Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi>Aksaray Ticaret Ve Sanayi Odası Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi>MADDE 1 : Mülkiyeti Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’na ait 18.J.1 pafta, 4639 Ada ve 1 nolu parselde bulunan toplam 7.774 m2 arsa 3.3

.


,

TL
 muhammen bedelle aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 17 Mart 2
11 tarihinde saat 14:

’te açık artırma usulü ile satışa çıkartılmıştır.>MADDE 2 : Satış ihalesi Aksaray Belediyesi Konferans Salonunda, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu huzurunda açık artırma usulü ile yapılacaktır.>MADDE 3 : İstekliler en geç ihale gün ve saatine kadar istenen belgelerle birlikte, muhammen bedelin %3’ü olan 99.


,

TL geçici teminatı Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’nın Halkbank Aksaray Şubesi TR13


1 2

9 178


16
6
  IBAN numaralı hesabına yatırıp, aldıkları makbuzu veya aşağıdaki 4. maddede belirtilen teminat yerine geçecek belgeyi ihale komisyonuna (veya Odamız Genel Sekreterliğine) vermeleri şarttır.     5. Maddedeki istenen belgeleri ve geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi ihale saatine kadar vermeyenler ihaleye katılamazlar.>MADDE 4 : İhaleye katılabilmek için teminat olarak kabul edilebilecek değerler şunlardır :>a-      Tedavüldeki Türk Parası>b-      Bankalar veya Özel Finans Kurumlarınca verilecek süresiz teminat mektupları>c-      Hazine Müsteşarlığı’nca ihale edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler>d-      Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonunca teslim alınmaz.>MADDE 5 : İhaleye katılanların teminat belgesi ekinde vermesi gereken evrak şunlardır :>a-      Gerçek kişiler için; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve tebligat için Muhtardan ikamet ilmühaberi.>b-      Tüzel kişiler için; kayıtlı olunan Odadan alınacak Oda Faaliyet Belgesi ve imza sirküsü aslı veya onaylı örneği.>c-      İhaleye Vekaleten katılmak isteyenler için noter onaylı vekaletname.>MADDE 6 : İhaleye Katılamayacak olanlar şunlardır :>a-      Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasının; Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Meclis Başkanı ve üyeleri ve personeli.>b-      (a) bendinde yazılı kişilerin eşleri ve çocukları.>MADDE 7 : İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.>MADDE 8 : Açık artırmaya gerçek kişilerde, bizzat başvuru sahibi veya noterlikçe onaylanmış vekaletname sahibi vekil; tüzel kişilerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi veya tüzel kişilikçe noterden vekil tayin edilmiş olan kişi katılabilir.>MADDE 9 :  İhale sonucunun ihale kendisinde kalan alıcıya tebliğinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ihale bedelinin ¼’ü peşin ödenecektir. Kalan kısım ise tebliğ tarihinden itibaren 3
, 6
, 9
, 12
gün vadeli 4 eşit taksitte ödenebilecektir. Tapu devri tüm ihale bedeli yatırıldıktan sonra gerçekleşecektir. Eğer istekli peşin ödemeyi seçerse tapu devri bedelin ödenmesinden sonra hemen yapılacaktır. Ayrıca ihale kendisinde kalan alıcı, ihale konusu arsa ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek ve adına tescili sağlamak zorundadır.>MADDE 1
:
 İhale Komisyonu tarafından alınan ihale sonuç kararı, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca onaylandıktan sonra en geç 1
gün içerisinde alıcının ihale belgelerinde beyan ettiği adresine tebligat yapılacaktır. Alıcı tebligatı aldığından itibaren en geç 15 gün içerisinde bu şartnamedeki esaslar dâhilinde ödemesini yapacaktır. Bu süre içerisinde şartname hükümlerine göre ödeme yapılmadığında, protesto çekilmesine veya herhangi bir karar veya tebliğe gerek kalmaksızın yatırılmış olan teminat Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasına gelir kaydedilir.>MADDE 11 : Tapu işlemleri için taraflar adına doğacak her türlü  harç, masraf, vergi ve benzeri ödemeler ihale kendisinde kalan alıcıya aittir.>MADDE 12 : Açık artırmaya birden fazla ortakla girilebilir. Bu durumda bu ortaklar, aldıkları taşınmazdan dolayı her türlü sorumluluğu beraberce yükleneceklerdir. Ayrıca ihaleye ortak olarak girenler, ihale sonucu belirlenen arsa bedelinin ödenmesinden ve bu şartnamenin tüm hükümlerinden müştereken sorumludurlar.>MADDE 13 : Bu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafların çözümünde Aksaray Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin görevli ve yetkili olduklarını taraflar kabul etmişlerdir.>                                                                                              Ali ÖZTÜRK>                                                                                    Yönetim Kurulu Başkanı

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.