Adalet Bakanlığı Memuru Alacak

Adalet Bakanlığı Memuru Alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 9-5’inci dereceli kadrolara 50 idare memurluğu öğrencisi alınacaktır.

Başvurular 14.
2.2
11 tarihinde başlayıp 18.
2.2
11 tarihi mesai saati bitimine kadar Dr. Besim Ömer Caddesi No:61 Keçiören/ANKARA adresinde bulunan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğüne veya ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.


Sözlü sınav ve mülakata, kurumun ihtiyacına göre 2
1
KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden 7
ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen kadro sayısının 5 katı (25
) idare memurluğu öğrenci adayı çağrılacaktır.


Adaylardan başvuruda istenecek belgeler şunlardır:a) Ek-1 Başvuru Formu,


b) Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair beyan,


c) Öğrenim belgesinin fotokopisi,


d) Merkezî sınav sonuç belgesinin fotokopisi,


e) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.


Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29’uncu maddesi gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:A) İdare memurluğu öğrenci adayı olabilmek için aranacak genel şartlar:


a) Türk Vatandaşı olmak,


b) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,


c) Son başvuru tarihi (18.
2.2
11) itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,


d) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi (18.
2.2
11) itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav tarihi (11.
7.2
1
) itibariyle 3
yaşını bitirmemiş olmak,


e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,


f) Görevini devamlı yapmasına sağlık yönünden engeli bulunmamak,


g) Merkezi sınavda en az 7
puan almış olmak.


B) İdare memurluğu öğrenci adayı olabilmek için aranacak özel şart:


Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletişim, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eğitim, mesleki eğitim, teknik eğitim, eğitim bilimleri, fen edebiyat fakültelerinden mezun olmak.


Sözlü sınav ve mülakat 28.
2.2
11 Pazartesi günü saat
9:

’da, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğünde başlayacaktır. Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri ve mülakata girecekleri tarih Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.cte.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.


Sözlü sınav ve mülakata çağırılan adaylar sınava gelirken; resimli bir kimlik belgesi, mezun oldukları okulun diploma ya da çıkış belgesi, merkezi sınav sonuç belgesi ile askerlik durumunu gösterir belgeyi (erkek adaylar için) yanlarında hazır bulunduracaklardır.


Sözlü sınav ve mülakat, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 4’üncü maddesi gereğince oluşturulan sınav kurulu tarafından yapılacaktır.A) Sözlü sınav;


a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 4
,


b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2
,


c) Genel kültür 4
,


puan olmak üzere toplam 1

puan üzerinden değerlendirilecektir.


İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.B) Mülâkat;


a) İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 5
,


b) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 5
,


puan olmak üzere toplam 1

puan üzerinden değerlendirilecektir.


Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 1

tam puan üzerinden en az 7
puan alması gerekmektedir.


Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenerek sınavın bitimini takip eden üç gün içerisinde www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilân edilecektir.


Sınavı kazanan adayların, öğrenciliğe kabulde istenecek belgelerle birlikte, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü Dr. Besim Ömer Caddesi No:61 Keçiören/ANKARA adresine bizzat başvurmaları gerekmektedir.Sınavı kazananlardan aşağıdaki belgeler istenir;


a) Adli sicil kaydı olup olmadığına, hakkında devam eden bir ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyanı.


b) Güvenlik soruşturma ve araştırma formu (Genel Müdürlük internet adresinden temin edilecek bu formun 4 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, yer alacak ifadelerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması),


c) T.C. Kimlik Numarası beyanı,


d) Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,


e) Sağlıkla ilgili görevini devamlı olarak yapmayı engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,


f) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,


Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre eğitimin başladığı tarihe kadar öğrenci adayı alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci adayı alımı yapılmayacaktır.


Eğitime başladıkları tarihte, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır Sağlık raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci adayı alınmayacaktır.


Özel Hükümler;a) Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3


) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (ilan tarihi itibariyle 185,87-TL) aylık harçlık ödenecektir.


b) Hizmet öncesi eğitimin süresi eğitim kurulu tarafından belirlenen 9 aylık süredir. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılacak hizmet öncesi eğitim, isteğe bağlı olarak yatılı şekilde sürdürülür. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanır. Eğitim merkezlerinde yatılı olarak kalmayan idare memurluğu öğrencileri, bu hizmetlerden yararlanmamaları karşılığı herhangi bir hak talep edemezler.


c) Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan idare memurluğu öğrencilerinin idare memurluğuna atamaları yapılacaktır.


d) Başarısız olan öğrenci adaylarının eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir. Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerden, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınır.


e) Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.